4,5 / 5
4.5/5

Zwemschool Mierlo staat voor kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes

Zwemschool Mierlo staat voor

kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMSCHOOL MIERLO  

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan Zwemschool Mierlo.

1.2 In deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen

Zwemschool Mierlo en het kind en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger (hierna te

noemen: het kind c.q. ouder/verzorger)

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst

tussen Zwemschool Mierlo en u als ouder/verzorger van het leskind.

1.4 Het geven van zwemles met als doel het behalen van het zwemdiploma A, b

en C zoals deze wordt uitgegeven door Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Zwemdiploma’s van NRZ zijn volkomen rechtsgeldig.

1.5 Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit

exemplaar.

2. Inschrijven zwemlessen

2.1. Voor alle zwemlessen dient vooraf een inschrijving plaats te vinden via de

website van Zwemschool Mierlo.

2.2. De hoogte van het inschrijfgeld kunt u terug vinden op onze website onder het

kopje tarieven.

2.3. De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld is voldaan en u een

ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Heeft u na 5 werkdagen geen

ontvangstbevestiging ontvangen dan verzoeken wij u telefonisch contact op te

nemen met Zwemschool Mierlo. 0492 – 66 22 51

2.4. Indien er sprake is van een wachtlijst dan wordt u uiterlijk 1 maand vooraf

geïnformeerd.2

Zwemschool Mierlo / info@zwemschoolmierlo.nl / Kvk: 85633399 / BTWNR: NL863690579B01 / Banknr: NL 95

RABO 0367 0514 86 / de algemene voorwaarden staan op www.zwemschoolmierlo.nl

3. Lestijden

3.1 De algemene lestijden kunt u terug vinden op de website van Zwemschool

Mierlo.

3.2 Zwemschool Mierlo kan de algemene en persoonlijke lestijden wijzigen. Op

deze wijzigingen kan nimmer aanspraak op restitutie van het les- en inschrijfgeld

worden gemaakt. Zwemschool Mierlo streeft ernaar om dit te voorkomen en

vroegtijdig wijzigingen te communiceren.

3.3 Tijdens officiële feestdagen wordt er geen zwemles gegeven. De betreffende

data staan vermeld op de website.

3.4 Op 5 dec, 24 dec en 31 dec zijn wij vanaf 16.45 uur gesloten.

3.5. Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen gewoon door behalve in de

zomervakantie, dan zijn wij tijdens de bouwvak gesloten van de zomervakantie

regio ZUID. Ook de week tussen kerst en oud en nieuw, 25 december tot en met 31

december zijn wij gesloten.

4. Zwemscore

4.1 Zwemschool Mierlo maakt gebruik van Zwemscore. Dit betekent dat u uw kind

online kunt volgen. De inloggegevens worden verstrekt na inschrijving.

5. Verzuim

5.1 Indien u verhindert bent dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren bekend te

maken via Zwemscore. Voor elke tijdige afgemelde les bouwt u 1 inhaalles tegoed

op, tot maximaal 4 inhaallessen.

Inhaal tegoed is een extra service van Zwemschool Mierlo. Dit tegoed kan niet

financieel worden verrekend, is niet overdraagbaar en komt te vervallen als het

traject Zwem ABC wordt beëindigd.3

Zwemschool Mierlo / info@zwemschoolmierlo.nl / Kvk: 85633399 / BTWNR: NL863690579B01 / Banknr: NL 95

RABO 0367 0514 86 / de algemene voorwaarden staan op www.zwemschoolmierlo.nl

6. Zwemlocatie en zwemlessen

6.1 Zwemschool Mierlo bevindt zich aan de Heer van Scherpenzeelweg 107 te

Mierlo.

6.2 De zwemlessen worden gegeven in kleine groepen en duren 30 minuten.

7. Aanwezigheid ouder/verzorger tijdens de zwemles

7.1 Ouder/verzorgers hebben de mogelijkheid om tijdens de zwemles plaats te nemen in de bar.

7.2 Het dragen van badslippers/overschoenen (de blauwe slofjes) is verplicht.

7.3 Het is niet toegestaan om het zwembad met schoenen te betreden.

7.4 Ten alle tijden dienen de aanwijzingen van de instructeur/-ice te worden

opgevolgd.

8. Diplomazwemmen

8.1 Diplomazwemmen vind plaats bij City Sport Veldhoven in Veldhoven.

8.2 Voor het behalen van het zwemdiploma is deelname en aanwezigheid een

voorwaarde.

8.3 Zwemschool Mierlo organiseert elke 2 maanden diplomazwemmen. Data van

het diplomazwemmen worden gepubliceerd op de website.

8.4 De diploma uitreiking vind direct na het afzwemmen plaats in het zwembad.

8.5 Tijdens het diplomazwemmen is het toegestaan foto- en/of film materiaal te

maken van u eigen zoon/dochter. U mag alleen foto’s- en filmmateriaal

publiceren op internet met uw eigen zoon/dochter. Het is niet toegestaan foto-

en/of film materiaal van andere kinderen te publiceren.4

Zwemschool Mierlo / info@zwemschoolmierlo.nl / Kvk: 85633399 / BTWNR: NL863690579B01 / Banknr: NL 95

RABO 0367 0514 86 / de algemene voorwaarden staan op www.zwemschoolmierlo.nl

9. Betaling

9.1 Betaling volgt na ontvangst van de factuur via Zwemscore.

9.2 Het lesgeld dient per lesperiode voorafgaand aan de betreffende lesperiode

te worden voldaan. U ontvangt hiervan tijdig per mail bericht. Bij

betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan

de zwemles/diplomazwemmen.

9.3 De tarieven voor de zwemlessen en alle overige activiteiten worden indien

nodig jaarlijks geïndexeerd en herzien alsmede het diplomazwemmen en het

inschrijfgeld.

9.4 De tarieven staan op de website, www. zwemschoolmierlo.nl. Wij stellen elk

jaar per 1 september de tarieven vast.

10. Opzegging.

10.1 Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Gebruik hiervoor het

uitschrijfformulier in zwemscore

10.2 Bij een tussentijdse opzegging is teruggave van het lesgeld niet mogelijk.

11. Uitsluiting

11.1 Als aan één of meerdere regels niet wordt voldaan, kan dit tot uitsluiting van

deelname van de zwemlessen en activiteiten resulteren:

Meerdere malen te laat zijn voor de zwemlessen.

Herhaaldelijke betalingsachterstanden.

Als de aanwijzingen van de instructeur-/ice niet worden opgevolgd.

Indien uw gedrag dermate de les en/of omgeving negatief beïnvloed.5

Zwemschool Mierlo / info@zwemschoolmierlo.nl / Kvk: 85633399 / BTWNR: NL863690579B01 / Banknr: NL 95

RABO 0367 0514 86 / de algemene voorwaarden staan op www.zwemschoolmierlo.nl

12. Veiligheid

12.1 Zwemschool Mierlo spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg

en aandacht voor veiligheid te geven.

12.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s moeten bij

inschrijving worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/instructrice bij

het lesgeven rekening houden met persoonlijke omstandigheden.

12.3 Rennen in de (zwem)accommodatie is niet toegestaan.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Zwemschool Mierlo is nimmer aansprakelijk voor schade die de

ouder/verzorger/leden lijdt gedurende de deelnamen aan de activiteiten, tenzij

er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Zwemschool Mierlo.

13.2 Indien Zwemschool Mierlo aansprakelijk is, dan is aansprakelijkheid in ieder

geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de

aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool Mierlo uitkeert.

13.3 Zwemschool Mierlo kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld

voor schade die de ouder/verzorger/leden door verlies, diefstal, vermissing of

beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van

de zwemlessen.

13.4 Indien er door overmacht (bv ziekte, overlijden, brand, wetgeving of schade)

géén lessen gegeven kunnen worden, dan kan Zwemschool Mierlo hiervoor niet

aansprakelijk worden gesteld. Indien Zwemschool Mierlo als gevolg van

overmacht niet over zwemwater beschikt en er geen alternatief gevonden kan

worden is restitutie mogelijk.

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds

dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan

daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Mierlo meldt.6

Zwemschool Mierlo / info@zwemschoolmierlo.nl / Kvk: 85633399 / BTWNR: NL863690579B01 / Banknr: NL 95

RABO 0367 0514 86 / de algemene voorwaarden staan op www.zwemschoolmierlo.nl

14. Restitutie lesgeld

14.1 Er vindt geen restitutie van gelden plaats.

14.2 Bij uitsluiting van de zwemlessen vindt er geen restitutie plaats voor de al

reeds betaalde lessen.

14.3 Voor de eventuele openstaande inhaallessen zal geen restitutie plaatsvinden

en zijn inhaaltegoeden niet overdraagbaar.

14.4 Zwemschool Mierlo sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van gelden en/of

enig andere financiële vergoeding, uit wanneer Zwemschool Mierlo in een

overmacht situatie komt te verkeren, waardoor Zwemschool Mierlo niet de

gelegenheid heeft om de zwemlessen of overige activiteiten te geven.

15. Persoonsgegevens en privacy

15.1 Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met respect

voor de privacy van inschrijvende kind/ouder/verzorger behandeld, tenzij

Zwemschool Mierlo volgens de wet hiertoe verplicht worden.

15.2 Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld

telefoonnummer, e-mail adres of bankgegevens, dienen direct te worden

doorgegeven per e-mail.

16. Geschillen

16.1 Alle geschillen tussen Zwemschool Mierlo en u worden beheerst door het

Nederlands recht.7

Zwemschool Mierlo / info@zwemschoolmierlo.nl / Kvk: 85633399 / BTWNR: NL863690579B01 / Banknr: NL 95

RABO 0367 0514 86 / de algemene voorwaarden staan op www.zwemschoolmierlo.nl

17. Slotbepaling

17.1 Door het voldoen van het inschrijfgeld, na inschrijving van uw kind op onze

website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

17.2 Zodra de eerste zwemles is gevolgd verklaart u dat u de algemene

voorwaarden hebt ontvangen, gelezen, begrepen en te hebben aanvaard.

17.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing

indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.