4,5 / 5
4.5/5

Zwemschool Mierlo staat voor kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes

Zwemschool Mierlo staat voor

kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWEMSCHOOL MIERLO  

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan Zwemschool Mierlo.

1.2 In deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Zwemschool Mierlo en het kind en/of zijn wettelijke vertegenwoordigere (hierna te noemen: het kind c.q. ouder/verzorger

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zwemschool Mierlo en u als ouder/verzorger van het leskind.

1.4 Het geven van zwemles met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Zwemdiploma’s van NRZ zijn volkomen rechtsgeldig.

1.5 Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

2. Inschrijven zwemlessen

2.1. Voor alle zwemlessen dient vooraf een inschrijving plaats te vinden via de website van Zwemschool Mierlo.

2.2. De hoogte van het inschrijfgeld kunt u terug vinden op onze website onder het kopje tarieven.

2.3. De inschrijving is definitief wanneer u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Heeft u na 5 werkdagen geen ontvangstbevestiging ontvangen dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met Zwemschool Mierlo. 0492 – 66 22 51

2.4. Het advies van Zwemschool Mierlo is om te starten met zwemles met 4,5-5 jaar. Hoe jonger een kind begint met de zwemles hoe langer het duurt voordat een diploma behaald wordt. Dit heeft te maken met de motorische en cognitieve vaardigheden die nog in ontwikkeling zijn.

2.5. Indien er sprake is van een wachtlijst dan wordt u uiterlijk 1 week voor de eerste zwemles geïnformeerd wanneer u kunt starten.

2.6. Als er plaats beschikbaar is (komt) wordt er met u, in telefonisch overleg, een startdatum en lestijden voor de zwemlessen afgesproken. U ontvangt een bevestiging per e-mail met alle relevante informatie.

3. Lestijden

3.1 De algemene lestijden kunt u terug vinden op de website van Zwemschool Mierlo.

3.2 Zwemschool Mierlo kan te allen tijde de algemene en persoonlijke lestijden wijzigen. Op deze wijzigingen kan nimmer aanspraak op restitutie van het les- en inschrijfgeld worden verhaald. Zwemschool Mierlo streeft ernaar om dit te voorkomen en vroegtijdig wijzigingen te communiceren.

3.3 Tijdens officiële feestdagen wordt er geen zwemles gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website.

3.4 Op 5 dec, 24 dec en 31 dec zijn wij  vanaf 16.45 uur gesloten.

3.5 Wanneer u binnen dezelfde periode 2 lessen mist ivm feestdagen mag u daarvan 1 les inhalen.

4. Zwemscore

4.1 Zwemschool Mierlo maakt gebruik van Zwemscore. Dit betekent dat u uw kind online kunt volgen met een persoonlijke code. De inloggegevens worden verstrekt zodra de eerste zwemles start.

5. Verzuim

5.1 Indien u verhindert bent dient u dit 24 uur van te voren bekend te maken via Zwemscore. Voor elke tijdige afgemelde les bouwt u 1 inhaalles tegoed op, tot maximaal 4 inhaallessen. Het inplannen van een inhaalles regelt u zelf via zwemscore.   

6. Zwemlocatie en zwemlessen

6.1 Zwemschool Mierlo bevindt zich aan de Heer van Scherpenzeelweg 107 te Mierlo.

6.2 De zwemlessen worden gegeven in kleine groepen en duren 30 minuten.

6.3 Diplomazwemmen vind plaats in het zwembad Eikenburg in Eindhoven.

7. Aanwezigheid ouder/verzorger tijdens de zwemles

7.1 Ouder/verzorgers hebben de mogelijkheid om tijdens de zwemles plaats te nemen in de bar.

7.2 Het dragen van badslippers/overschoenen (de blauwe slofjes) is verplicht.

7.3 Het is niet toegestaan om het zwembad met schoenen te betreden.

7.4 Ten alle tijden dienen de aanwijzingen van de instructeur/-ice te worden opgevolgd.

 8. Diplomazwemmen

8.1 Kinderen worden tijdens de zwemles geselecteerd voor het diplomazwemmen en ontvangen daarvoor per e-mail / per brief een uitnodiging. In deze uitnodiging kunt u de afzwemdatum en alle relevante informatie terug vinden.

8.2 Diplomazwemmen vind plaats in het zwembad Eikenburg in Eindhoven.

8.3 Voor het behalen van het zwemdiploma is deelname en aanwezigheid een voorwaarde.

8.4 Zwemschool Mierlo organiseert elke 2 maanden diplomazwemmen. Data van het diplomazwemmen worden gepubliceerd op de website.

8.5 Tijdens het diplomazwemmen zijn ouders/verzorgers welkom in het zwembad. Er is per kind plek voor maximaal 2 personen.

8.6 De diploma uitreiking vind direct na het afzwemmen plaats in het zwembad Eikenburg.

8.7 Tijdens het diplomazwemmen is het toegestaan foto- en/of film materiaal te maken van u eigen zoon/dochter. U mag alleen foto- en filmmateriaal publiceren op internet met u eigen zoon/dochter. Het is niet toegestaan foto- en/of film materiaal van andere kinderen te publiceren.

8.8 U dient voor aanvang van het diplomazwemmen door te geven of u zoon/dochter wil doorgaan voor een vervolgdiploma.

9. Betaling

9.1 Betaling volgt na ontvangst van de factuur via Zwemscore.

9.2 Het lesgeld dient per lesperiode (7 of 8 weken) voorafgaand aan de betreffende lesperiode te worden voldaan. U ontvangt hiervan tijdig per mail bericht. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan de zwemles/diplomazwemmen.

9.3 De tarieven voor de zwemlessen en alle overige activiteiten worden indien nodig jaarlijks op 1 januari geïndexeerd en herzien alsmede het diplomazwemmen en het inschrijfgeld.

10. Opzegging.

10.1 Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.

10.2 Het opzegtermijn is één maand.

10.3 Bij opzegging is teruggave van het lesgeld niet mogelijk.

11. Uitsluiting

11.1 Als aan één of meerdere regels niet wordt voldaan, kan dit tot uitsluiting van deelname van de zwemlessen en activiteiten resulteren:

  • Meerdere malen te laat zijn voor de zwemlessen.
  • Herhaaldelijke betalingsachterstanden.
  • Als de aanwijzingen van de instructeur-/ice niet worden opgevolgd.
  • Indien uw gedrag dermate de les en/of omgeving negatief beïnvloed.

12. Veiligheid

12.1 Zwemschool Mierlo spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor veiligheid te geven.

12.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s moeten bij inschrijving worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/instructrice bij het lesgeven rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Zonder vermelding kan geen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor het ontstane risico’s.

12.3 Hardlopen in de (zwem)accommodatie is niet toegestaan.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Zwemschool Mierlo is nimmer aansprakelijk voor schade die de ouder/verzorger lijdt gedurende de deelnamen aan de activiteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Zwemschool Mierlo.

13.2 Indien Zwemschool Mierlo aansprakelijk is, dan is aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool Mierlo uitkeert.

13.3 Zwemschool Mierlo kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de ouder/verzorger door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van de zwemlessen.

13.4 Indien er door overmacht (bv ziekte, overlijden, brand, wetgeving of schade) géén lessen gegeven kunnen worden, dan kan Zwemschool Mierlo hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 12.5 Indien Zwemschool Mierlo als gevolg van overmacht niet over zwemwater beschikt en er geen alternatief gevonden kan worden is restitutie mogelijk.

13.6 Iedere aansprakelijkheid ten gunste van Zwemschool Mierlo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Mierlo meldt.

14. Restitutie lesgeld

14.1 Er vindt geen restitutie van gelden plaats.

14.2 Bij uitsluiting van de zwemlessen vindt er geen restitutie plaats voor de al reeds betaalde lessen.

14.3 Voor de eventuele openstaande inhaallessen zal geen restitutie plaatsvinden.

14.4 Zwemschool Mierlo sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van gelden en/of enig andere financiële vergoeding, uit wanneer Zwemschool Mierlo in een overmacht situatie komt te verkeren, waardoor Zwemschool Mierlo niet de gelegenheid heeft om de zwemlessen of overige activiteiten te geven.

15. Persoonsgegevens en privacy

15.1 Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van inschrijvende kind/ouder/verzorger behandeld, tenzij Zwemschool Mierlo volgens de wet hiertoe verplicht worden.

15.2 Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mail adres of bankgegevens, dienen direct te worden doorgegeven per e-mail.

16. Geschillen

16.1 Alle geschillen tussen Zwemschool Mierlo en u worden beheerst door het Nederlands recht.

17. Slotbepaling

17.1 Door het voldoen van het inschrijfgeld, na inschrijving van uw kind op onze website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

17.2 Zodra de eerste zwemles is gevolgd verklaart u dat u de algemene voorwaarden hebt ontvangen, gelezen, begrepen en te hebben aanvaard.

17.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien dit uitdrukkelijk  schriftelijk is overeengekomen.