Aqua gym mag weer van start reserveer jouw plekje!

Zwemschool Mierlo staat voor

kwaliteit persoonlijke aandacht plezier kleine groepjes

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE JANUARI 2015 ZWEMSCHOOL MIERLO. gevestigd te MIERLO. 

Artikel 1 Definities
Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Zwemschool Mierlo.
Het leskind: het kind dat zwemles krijgt bij Zwemschool Mierlo en diens wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zwemschool Mierlo en u als ouder/verzorger van het leskind dat na 31 december 2014 is ingeschreven.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Mierlo uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Artikel 3 Aanmelding en betaling
3.1. Uw aanmelding zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt. U kunt het inschrijfgeld overmaken op banknummer NL 95 RABO 0367 0514 86 t.n.v. Zwemschool Mierlo o.v.v. de naam van uw kind.
3.2. De directie behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en of storneren van het lesgeld derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de klant.
3.3. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan (afsluitende) examens. 3.4. Zwemschool Mierlo indexeert indien nodig jaarlijks op 1 januari de tarieven voor de verschillende activiteiten, alsmede het inschrijfgeld en eventuele andere tarieven. 

Artikel 4 Verzuim
4.1 Bij incidenteel verzuim zoals bij griep, verjaardagen e.d. komen de eerste 2 lessen te vervallen, voor de overige gemiste lessen binnen deze periode kan je inhaallessen afspreken.
4.2. Bij langdurig verzuim, langer dan 4 weken aaneengesloten ziekte, blessure e.a., is het noodzakelijk om in overleg met Patrick en Lonneke een regeling te treffen. 

Artikel 5 Sluiting
5.1 Zwemschool Mierlo is tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs in uw regio de eerste vijf weken gesloten. Alsmede 2e paasdag, koningsdag,2e pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en 5 dec vanaf 17.45. Wanneer u binnen dezelfde periode 2 lessen mist ivm feestdagen mag u daarvan 1 les inhalen. 

Artikel 6 Opzegging
6.1 Opzeggen moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de nieuwe les periode worden gedaan. Terugbetalen van lesgelden bij opzegging is niet mogelijk.

Artikel 7 Afzwemmen
7.1 Het afzwemmen vindt plaats in zwembad Eikenburg in Eindhoven.

Artikel 8 Veiligheid en huisregels
8.1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.zwemschoolmierlo.nl. 8.2. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
8.3 Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het leskind zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Zwemschool Mierlo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoekraken, verwisselen of beschadigen van eigendommen.
9.2. Voor materiële of immateriële schade en ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het pand of de daarbij behorende ruimten of gebruik van de inventaris is een regeling getroffen met de pandhouder.
9.3. Voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen heeft Zwemschool Mierlo een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Artikel 10 Wet bescherming persoonsgegevens
10.1 Zwemschool Mierlo voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Zwemschool Mierlo levert geen privacygevoelige informatie aan derden, tenzij u heeft aangegeven dat u cadeaubonnen wilt ontvangen. U gegevens kunnen dan gedeeld worden met de aanbieder van de cadeau’s.

Artikel 11 Overige bepalingen
11.1. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
11.2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Zwemschool Mierlo, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.

Artikel 12 Opmerkingen en klachten
12.1 Zwemschool Mierlo heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij Patrick of Lonneke. 

Artikel 13 Overmacht 
Indien er sprake is van een tekortkoming, die Zwemschool Mierlo niet kan worden toegerekend, dan is er sprake van overmacht. Bij overmacht is Zwemschool Mierlo niet gehouden tot terugbetaling van lesgelden of een schadevergoeding. 

Artikel 14 Slotbepaling
Door de betaling van het inschrijfgeld en digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te hebben aanvaard.